Vergi levhasının elektronik ortamda alınması, e-vergi levhası sorgulaması, elektronik ortamda vergi kimlik numarası doğrulama ve vergi levhası doğrulama hizmetlerine ilişkin düzenlemeler 408 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer almaktadır.

Gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturularak mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılmaktadır.

Vergi levhaları sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarıldıktan sonra, mükellefler, internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) aracılığıyla, gelir vergisi mükellefleri için (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) 1 Nisan’ dan itibaren, kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Mayıstan itibaren, 2019 vergilendirme dönemine ait vergi levhalarını MAYIS AYI sonuna kadar yazdırmaları gerekmektedir. 

Vergi levhası almak mecburiyetinde olan mükellefler Tebliğde sayılan bilgileri ihtiva eden levhaları iş yerlerinin;

a) Merkezlerinde,

b) Şubelerinde,

c) Satış mağazalarında,

ç) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,

d)Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında, yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır. Ancak işyeri duvarına asılma mecburiyeti kaldırılmıştır.

İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer levha alma ve bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde olan mükellefler ile levhalarını başka kurumlara ibraz edecek mükellefler vergi levhalarını internet vergi dairesinden ihtiyaç duydukları adet kadar çıktı alabileceklerdir.

Vergi levhası bulundurma mecburiyetine uyulmaması halinde uygulanacak ceza; Tebliğe göre vergi levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olan mükelleflerin vergi levhasını bulundurmak mecburiyetinde oldukları yerlerde yapılan denetimlerde bulundurma mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde her bir tespit için Vergi Usul Kanununun 353’üncü maddesinin (4) numaralı bendine istinaden özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Koronavirüs (COVID-19) ile ilgili Kurum 07.05.2020 tarihli, 2020/12 nolu Genelgesinde aşağıdaki açıklamaları yapmıştır.

Çin’in wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs (COVID-19), çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm Dünya ülkelerini etkilemiş ve Dünya Sağlık Örgütünce pandemik (salgın) bir hastalık olarak ilan edilmiştir. Ülkemiz de söz konusu salgından olumsuz yönde etkilenmiştir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 15.inci (Hastalık ve analık hali) maddesinde;

“4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir.” hükmü yer almaktadır.

Madde kapsamında; COVID-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında işlem yapılacaktır. 

Kısaca; COVID-19 iş kazası veya meslek hastalığı olarak değil, sadece hastalık olarak kabul edilmiştir.  Covid 19 hastaları bu hastalığa işyerinde veya işyeri dışında yakalanıp yakalanmadığına bakılmaksızın işverence SGK’ya iş kazası veya meslek hastalığı olarak bildirilmemelidir.

Genelgeye   https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739  linkten ulaşabilirsiniz.

Covid 19 kapsamında hastası olan/olacak işveren veya yetkililerinin yukarıdaki hususlara dikkat etmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.